STAR ARMY

Sci-fi roleplaying and worldbuilding community

User Tools

Site Tools


art:gallery:chibi_art_gallery_for_the_type_32_coat

Table of Contents

Chibi Art Gallery for the Type 32 Coat

This gallery contains artwork of the Star Army Service Dress Uniform (Duty uniform with Star Army Cap, Type 32 and Star Army Coat, Type 32) that is done in a chibi style. These artworks are by Raphael Villaremo from 2011 to 2012.

Style 1

These are the first chibis Wes commissioned from Raph. Their cheeks are very emphasized and coloring is simple.

Hanako  Kage Yaichiro Helen Klein Blueberry Jalen Sune Blackberry Kumiko Endoh Nayacesen Takeyu Sakura Cherry Sakura Pineapple Lime Mango Konoka Miyazawa Mikael Harris Victory Inoue Kiko Michael Papadopoulos Kakita Manabu Takeda Junko Aendri Shasos'Shol Yamauchi Keiko Valencia Ramiro Arai Saki Maeda Toshiaki Yoshiro Tanaka Ise Katae Kim Eun-Kyung Kahen Yani Keiko Gi Oshiro Arkase Im'inao Asine Usaga Hisa O'Kutsuu Kame Tsubei Kyoka Yamamoto Trowa Nami Sachi Sakura Sunflower Shina Kim Kage Kasumi Saito Takamori

Style 2

This transitional style has more “shiny” colored.

Nathaniel Kygra Tachihara Reika Armundo Soichiro

Style 3

Hakujou Hakushi.png Toru Saori Raku Kishi Motoyoshi Misato Shizuka Endo Nicholas Saiga Shii Youko Aikawa Kiyoshi Kurusu Ruri Honda Makoto Akitaoku Yua Elliot Haden Toushan Itsuki Shizuko Dahl Daniela Miller Ketsurui Rikou Suigin Jairen Amaya Shiori Seth Larai Shinon Maverick Takeshi Yumiko

Style 4

The lineart on these is extremely well done. Coloring on these seemed to get brighter, perhaps due to Raph's monitor settings, to the point where Wes would sometimes darken them before posting them to the wiki.

Ketsurui Yui Ketsurui Hanako Kessaku Anri Kessaku Irim Akemi Koga Murasaki Emiko Ketsurui Katsuko Robert Conagher Yaiba Saku Mori Kurita Tomomi Nagase Nagako Araan Visthraugh Athena Stamoules Inoue Rina Misato Suzume Mako Tani Saito Miyoko Riko Bors Chinomai Minori Shinja Fujita Shinja Noriko Tamahagane Mai Eikan Minato Hokusai Akiyo Masako Kurohoshi Shinja Rika Mikasa Sorano Yamashiro Natsumi Murakami Mitsuko Freyja Oinari Johnatan F. Whitmoor Brynja 'Siv' Sigmundötyr Tsukiki Alia Ragnhildr Asakaki Shō Katsumoto Iwamoto Izumi Kôsuka Enime Susuyu Lolion Reglo


Quality:
art/gallery/chibi_art_gallery_for_the_type_32_coat.txt · Last modified: 2019/04/02 06:04 by wes