STAR ARMY

A community for military sci-fi & space opera roleplaying

User Tools

Site Tools


art:gallery:chibi_art_gallery_for_the_type_32_coat

Table of Contents

Chibi Art Gallery for the Type 32 Coat

This gallery contains artwork of the Star Army Service Dress Uniform (Duty uniform with Star Army Cap, Type 32 and Star Army Coat, Type 32) that is done in a chibi style.

Style 1

Hanako  Kage Yaichiro Helen Klein Blueberry Jalen Sune Blackberry Kumiko Endoh Nayacesen Takeyu Sakura Cherry Sakura Pineapple Lime Mango Konoka Miyazawa Mikael Harris Victory Inoue Kiko Michael Papadopoulos Kakita Manabu Takeda Junko Aendri Shasos'Shol Yamauchi Keiko Valencia Ramiro Arai Saki Maeda Toshiaki Yoshiro Tanaka Ise Katae Kim Eun-Kyung Kahen Yani Keiko Gi Oshiro Arkase Im'inao Asine Usaga Hisa O'Kutsuu Kame Tsubei Kyoka Yamamoto Trowa Nami Sachi Sakura Sunflower Shina Kim Kage Kasumi Saito Takamori

Style 2

Nathaniel Kygra Tachihara Reika Armundo Soichiro

Style 3

Hakujou Hakushi.png Toru Saori Raku Kishi
Motoyoshi Misato Shizuka Endo Nicholas Saiga
Shii Youko Aikawa Kiyoshi Kurusu Ruri
Honda Makoto Akitaoku Yua Elliot Haden
Toushan Itsuki Shizuko Dahl Daniela Miller
Ketsurui Rikou Suigin Jairen Amaya Shiori
Seth Larai Shinon Maverick Takeshi Yumiko

Style 4

Ketsurui Yui Ketsurui Hanako Kessaku Anri
Kessaku Irim Akemi Koga Murasaki Emiko
Ketsurui Katsuko Robert Conagher Yaiba
Saku Mori Kurita Tomomi Nagase Nagako
Araan Visthraugh Athena Stamoules Inoue Rina
Misato Suzume Mako Tani Saito Miyoko
Riko Bors Chinomai Minori Shinja Fujita
Shinja Noriko Tamahagane Mai Eikan Minato
Hokusai Akiyo Masako Kurohoshi Shinja Rika
Mikasa Sorano Yamashiro Natsumi Murakami Mitsuko
Freyja Oinari Johnatan F. Whitmoor Brynja 'Siv' Sigmundötyr
Tsukiki Alia Ragnhildr Asakaki Shō Katsumoto
Iwamoto Izumi Kôsuka Enime Susuyu
Lolion Reglo

art/gallery/chibi_art_gallery_for_the_type_32_coat.txt · Last modified: 2018/06/27 05:56 by wes